Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie

http://system.dzialajlokalnie.pl

do dnia 30.04.2015 r.

Decyduje data złożenia wniosku w generatorze
Komisja otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne. Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.

KOORDYNATOR: PERGES DAWID - 602-474-956

Dodatkowe informacje

      Do wniosku nie należy dołączać żadnych załączników.

W przypadku pozytywnej rekomendacji Lokalnej Komisji Grantowej, wnioskodawcy (z wyjątkiem Inicjatyw DL) będą zobowiązani przed podpisaniem umowy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie, do przedstawienia do wglądu dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej lub stosownego pełnomocnictwa od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu.

 

Udostepniamy również wzór wniosku do zapoznania się przed wypełnieniem on-line. << Wniosek_DL_2015.pdf >>

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku on-line prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu na rok 2017. << Regulamin_Konkursu.pdf >>