Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Stypendia

Fundusz stypendialny 'Równe Szanse"
Informujemy, że zostały wysłane kolejne maile do osób, które jeszcze mają jakieś braki we wniosku. Bardzo proszę o sprawdzenie maili. Ostateczny czas na uzupełnienie mija w dniu 8 sierpnia (poniedziałek).

Stypendia

Ważna informacja dla aplikujących w tegorocznej edycji funduszu stypendialnego "Równe Szanse"
Proszę o sprawdzenie maili podanych we wnioskach, gdyż wysłane zostały informacje o brakach we wniosku.

Braki te należy uzupełnić i dostarczyć osobiście lub wysłać listem na adres biura do 26 lipca.

Stypendia

Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj - kolejna szansa na stypendium dla studentów wybranych kierunków!
Fundusz utworzony w 2015 roku z darowizny Grupy Pracuj.
Środki Funduszu przeznaczone są na stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych środowisk zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów dziennych w państwowych uczelniach wyższych na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami:
w Krakowie: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim,
w Lublinie: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej,
w Rzeszowie: Wydział Elektrotechniki i Informatyki na Politechnice Rzeszowskiej,
w Warszawie: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych i Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej.
O stypendia mogą się ubiegać maturzyści zamierzający studiować na wymienionych powyżej uczelniach i kierunkach, którzy legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, społeczności lokalna (pożądana rekomendacja organizacji pozarządowej).

Fundusz oferuje stypendia w wysokości 630 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy podczas pierwszego roku studiów (od września do czerwca), doradztwo w zakresie planowania przyszłej kariery zawodowej, pomoc w aklimatyzacji w mieście akademickim, w którym znajduje się uczelnia wyższa, do której przyjęty został stypendysta /stypendystka.

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2016/2017 należy składać do 31 lipca 2016 roku.
Więcej informacji można uzyskać na stronie Fundacji im. S. Batorego www.batory.org.pl w zakładce Fundusze Powierzone, a następnie Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj.

Stypendia

Stypendia - Równe Szanse – kiedy i gdzie składać wnioski?

Rusza kolejna tura naborów na stypendia. Wnioski o stypendium na rok szkolny 2016/2017 wraz z wymaganymi załącznikami można składać w terminie od 27.06.2016 do 11.07.2016 (włącznie).

Wnioski będą przyjmowane w NOWEJ siedzibie Stowarzyszenia „Przystań” (ul. Skłodowskiej-Curie 23c) w godzinach pracy biura od 9.00 do 14.30. W przypadku wysłania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego.

UWAGA!
Należy składać kompletnie wypełnione wnioski. Osoba przyjmująca wnioski może jedynie sprawdzić, czy wszystko jest uzupełnione i podpisane oraz czy są wymagane załączniki. Przy składaniu wniosku nie będzie udzielana pomoc w ich uzupełnianiu i w wyliczaniu dochodu.

Jak wyliczyć dochód na jednego członka rodziny można zobaczyć na stronie Stowarzyszenia, gdzie załączona jest do tego stosowna przykładowa instrukcja.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO (jak wypełnić):

1 i 2

 

Instrukcja dotycząca wyliczenia dochodu:

Jeżeli chodzi o wyliczenie dochodu to musimy wypisać odpowiednio w punkcie III Źródła dochodu wszystkie dochody, które pobraliśmy w miesiącu czerwcu 2016 r i odpowiednio wypisujemy je w podpunktach od 1 do 9 (wszystkie kwoty muszą być zgodne wraz z załączonymi do oświadczenia zaświadczeniami o dochodach).

Po wypisaniu wszystkich kwot w odpowiednie punkty proszę zsumować pola od 1 do 9. Następnie kwotę, która wyszła nam po dodaniu wszystkiego dzielimy przez ilość osób w rodzinie.

Zgodnie z przykładowo wypełnionym oświadczeniem robimy to następująco:

1850 zł x2= 3.700,00 zł

3.700+153=3.853 zł

3.853,00÷4= 963,25 zł

Do takiego oświadczenia majątkowego dostarczyć musimy zaświadczenie o zarobkach (w brutto) obojga rodziców i zaświadczenie z MOPS o wysokości pobieranych zasiłków. Dodatkowo dołączamy również kserokopię zeszłorocznego zeznania podatkowego (tj. za rok 2015).

Stypendia

Znamy już nazwiska 8 osób, które w roku akademickim 2015/2016 otrzymają stypendium na I rok studiów dziennych.

Wniosek o Stypendium Pomostowe w tym roku złożyło aż 13 osób – 7 maturzystów z Gminy Lubawa, 2 z Gminy i Miasta Kisielice oraz 4 z Gminy Wiejskiej Lubawa.

Rozpatrywane były tylko wnioski złożone w terminie, i takie, które spełniały warunki Regulaminu oraz były kompletne (ze wszystkimi załącznikami). Ostatecznie komisja stypendialna do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości rekomendowała 7 osób, a jedno stypendium zostało ufundowane ze środków przekazanych przez darczyńcę, który pragnie zachować całkowitą anonimowość. Dziękujemy bardzo.

Poniżej przedstawiamy listę osób, które otrzymają stypendium.

 1. Jabłoński Wojciech,
 2. Jankowska Joanna,
 3. Marszelewski Marek,
 4. Wiśniewska Sylwia,
 5. Jędzejewski Krzysztof,
 6. Szynkowski Artur,
 7. Gacioch Aleksandra,
 8. Mroczkowski Piotr.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Stypendia

UWAGA!!!

Wszystkie osoby, które otrzymały stypendium proszone są o dostarczenie następujących danych:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania

- adres do korespondencji (jeśli jest inny niż zamieszkania)

- pesel

- adres e-mail i nr telefonu (swojego, a nie rodzica/ opiekuna prawnego)

- zaświadczenie z nr konta bankowego (konto zgodnie z regulaminem musi należeć do stypendysty)

Powyższe dane są niezbędne do sporządzenia umowy stypendialnej, bez której nie może być wypłacone stypendium. Dane można dostarczać osobiście lub mailowo na adres stypendia@przystań.ilawa.pl. W przypadku wysłania informacji za pośrednictwem maila proszę o skan zaświadczenia z nr konta bankowego.

Dane ostatecznie należy dostarczyć do 15.09.2015 r.

Stypendia

Znamy już nazwiska 20 stypendystów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy będą otrzymywać stypendia w rozpoczętym roku szkolnym.

Posiedzenie Komisji Stypendialnej odbyło się 29 sierpnia 2016, podczas którego Komisja przyznała stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

W dniu 2 września 2016 roku podczas posiedzenia Zarządu, członkowie Zarządu Stowarzyszenia "Przystań" zaakceptowali listę uczniów, którym przyznano stypendium na rok szkolny 2016/2017.

Rozpatrywane były tylko wnioski złożone w terminie, które spełniały warunki Regulaminu oraz były kompletne (ze wszystkimi załącznikami). Poniżej przedstawiamy listę osób, które otrzymają stypendium.

Uczniowie Szkół Gimnazjalnych:

 1. Iwankowska Oliwia - Gimnazjum Samorządowe Nr 2 w Iławie,
 2. Iwankowska Zuzanna - Gimnazjum Samorządowe Nr 2 w Iławie,
 3. Kusyk Klaudia - Gimnazjum Samorządowe Nr 1 w Iławie,
 4. Stępień Wiktoria - Gimnazjum Samorządowe Nr 1 w Iławie.

Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych:

 1. Jakielska Natalia - Zespół Szkół w Lubawie,
 2. Licznerska Edyta - Zespół Szkół w Lubawie,
 3. Fafińska Karolina - Zespół Szkół w Lubawie,
 4. Tuszyński Damian - Zespół Szkół w Lubawie,
 5. Warpas Weronika - Zespół Szkół w Lubawie,
 6. Sochacka Anna - Zespół Szkół w Lubawie,
 7. Bedra Milena - Zespół Szkół w Lubawie,
 8. Szczepańska Magdalena - Zespół Szkół w Lubawie,
 9. Górna Martyna - Zespół Szkół w Lubawie,
 10. Junker Małgorzata - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie,
 11. Bludau Aleksandra - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie,
 12. Kułakowska Karolina - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie,
 13. Pasik Agnieszka - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie,
 14. Koczkodon Katarzyna - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie,
 15. Maciejewska Małgorzata - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie,
 16. Jęczewski Arkadiusz - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie.
Stypendia
Sprawozdanie ze zbiórek publicznych

Stowarzyszenie „Przystań” z siedzibą w Iławie, ul. Chełmińska 1, działając na rzecz swoich celów statutowych, w okresie 01.04.2015 r. do 31.07.2015 r. zgodnie z zezwoleniem 1/14 wydanym przez Starostę Powiatu Iławskiego w dniu 26.03.2014 r., zbierało fundusze w formie ofiar pieniężnych. W zamian darczyńcy otrzymywali widokówkę ze świątecznym motywem.

W ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej nasze Stowarzyszenie zebrało 2 437,03 złotych. Zebrana kwota zostanie przeznaczona w całości na realizację jednego z celów statutowych jakim są stypendia dla uzdolnionej młodzieży. W związku z organizacją zbiórki publicznej nie poniesiono żadnych kosztów.

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej
Stypendia
Stypendia - Równe Szanse - dyżury przyjmowania wniosków

      Rusza kolejna tura stypendiów. Wnioski o stypendium na rok szkolny 2015/2016 wraz z wymaganymi załącznikami (wyjątek stanowi kserokopia świadectwa szkolnego) można składać w terminie od 15.06.2015 r. do 26.06.2015 r. (włącznie).

Koordynator Funduszu Stypendialnego będzie przyjmował wnioski w następujących terminach:
 • 16.06.2015 r. – godz. 9:30-11.00
 • 17.06.2015 r. – godz. 9:30-11:00
 • 18.06.2015 r. – godz. 15:00-17:00
 • 22.06.2015 r. – godz. 15:00-16:00
 • 23.06.2015 r. – godz. 9:30-11:00
 • 24.06.2015 r. – godz. 15:00-16:00
 • 25.06.2015 r. – godz. 15:00-17:00
Natomiast kserokopię świadectwa szkolnego należy dostarczyć do 3.07.2015 r. (włącznie) w następujących dniach:
 • 29.06.2015 r. – godz. 15:00-16:00
 • 30.06.2015 r. – godz. 10:00-11:00
 • 02.07.2015 r. – godz. 15:00-16:00
 • 03.07.2015 r. – godz. 15:00-16:00
Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Stowarzyszenia „Przystań” przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie (osiedle Gajerek).
W przypadku wysłania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego.

UWAGA!
Wnioski będą przyjmowane tylko i wyłącznie w godzinach pełnienia dyżuru przez koordynatora.